REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(„REGULAMIN”)

obowiązujący od dnia:8.12.2023 r.

     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz świadczenia innych usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy oraz inne usługi elektroniczne świadczy Angelika Stawowy – Sala na godziny.

DEFINICJE

  1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
   1. Dostawca – Angelika Stawowy prowadząca działalność gospodarczą pod marką Sala na godziny (w imieniu firmy zarejestrowanej w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ pod nazwą Angelika Stawowy, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, NIP: 6912372556, REGON: 362566280. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma: MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII) dostarczający Usługi dostępne za pośrednictwem Strony Internetowej w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie ;
   2. Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Angelikę Stawowy, dostępna pod domeną https://salanagodziny.pl/ i na jej subdomenach, za pośrednictwem której umożliwia zamówienie usługi;
   3. Polityka Prywatności – dokument opisujący przetwarzanie danych osobowych przez Angelikę Stawowy jako administratora, dostępny pod adresem: https://salanagodziny.pl/polityka-prywatnosci/ ;
   4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Dostawcę drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
   5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Angelikę Stawowy pod adresem: https://salanagodziny.pl/sklep/ ;
   6. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie utworzone poprzez wypełnienie i przesłanie do Dostawcy Formularza Rejestracji, umożliwiające składanie Zamówień, edycję danych osobowych, podgląd historii złożonych przez Klienta Zamówień oraz dostęp do Treści Cyfrowych;
   7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;
   8. Logowanie – wprowadzenie indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła, pozwalającego na dostęp do zawartości Konta;
   9. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie zarówno za pośrednictwem Konta, jak i poza nim (bez Logowania) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka;
   10. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta usługi, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia; 
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi.
   12. Produkt – dostępne w Sklepie usługi, nabywane lub rezerwowane przez Klienta.
   13. Formularz Kontaktowy – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi przesłania do Dostawcy wiadomości za pośrednictwem ankiety udostępnionej na Stronie Internetowej
   14. Komentarz – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi pozostawienie opinii o Produkcie w Sklepie na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie;
   15. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej,
   16. Plasowanie – kryteria przedstawiania Klientowi Produktów w Sklepie, tj. przyznawanie określonej widoczności Produktom w formie, w jakiej to plasowanie zos­tało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez Dostawcę, niezależnie od środków technolo­gicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazu.
   17. Usługa/Usługi – świadczone przez Dostawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej lub pojedynczy rodzaj takiej usługi, której dotyczy dany punkt Regulaminu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Strony Internetowej, warunki świadczenia tych Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a tym samym stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Dostawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej następujące Usługi:
  • zapoznanie się z treściami publikowanymi na Stronie Internetowej;
  • założenie i prowadzenie Konta;
  • prowadzenie Koszyka;
  • składanie Zamówień w Sklepie;
  • udostępnienie Formularza Kontaktowego;
  • umożliwienie publikowania Komentarzy. 
 3. Kontakt z Dostawcą jest możliwy:
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 535408505 w dni robocze w godziniach 10.00-15-00; 
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:  kontakt@salanagodziny.pl;
  • za pośrednictwem komunikatora Messenger (profil Sala na godziny, https://www.facebook.com/salanagodziny).
  • za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości na portalu Instagram (profil Sala na godziny, https://www.instagram.com/salanagodziny/).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej umożliwiającej pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 6. Podczas korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 7. Klient przed skorzystaniem z Usług zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa)

KOMPATYBILNOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej stanowi usługę cyfrową oferowaną klientom za darmo albo w przypadku, gdy wymaga ona logowania, za dane cyfrowe.
 2. Do skorzystania z Usług niezbędne jest:
  1. posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon) oraz aktualną wersją przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies – np. Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies.
 3. Koszty zapewnienia powyższych kompatybilności i warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Usług ponosi Klient.
 4. Dodatkowo dla bezpieczeństwa korzystania z Usług zalecane jest, aby urządzenie Klienta posiadało dodatkowo:
  1. aktualny system antywirusowy,
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania z poszczególnych Usług.
 6. Dostawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Usług, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Usług z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Dostawca dokłada najwyższej staranności, by świadczone Usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Usług w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Strony Internetowej. Dostawca dołoży staranności, aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Dostawcę na potrzeby Strony Internetowej, w miarę możliwości były planowane w godzinach nocnych. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Dostawca w miarę możliwości technicznych poinformuje Klientów z wyprzedzeniem.

TREŚCI PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

 • W ramach omawianej Usługi Klient może nieodpłatnie zapoznawać się z wszelkimi treściami publikowanymi przez Dostawcę na Stronie Internetowej.
 • Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest na okres faktycznego korzystania ze Strony Internetowej, każdorazowo z chwilą wejścia Klienta na Stronę Internetową.
 • Umowa o świadczenie tej Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Klienta, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Dostawcy, ani ze strony Klienta.
 • Z Usługi może korzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

PROWADZENIE KOSZYKA

 • Usługa ta polega na możliwości nieodpłatnego zachowania przez Klienta w Koszyku Produktów, które go zainteresowały.
 • Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest z chwilą dodania przez Klienta Produktów do Koszyka, a ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z Koszyka.
 • Rozwiązanie Umowy nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ani ze strony Dostawcy , ani ze strony Klienta.
 • Z Usługi może skorzystać każdy Klient, bez konieczności zakładania Konta i Logowania.

ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE KONTA

 1. Usługa ta obejmuje możliwość nieodpłatnego założenia przez Klienta Konta i korzystania z jego funkcjonalności. Za pośrednictwem Konta Klient może samodzielnie poprawić swoje dane osobowe wskazane w Formularzu Rejestracji lub później podczas korzystania z Konta, składać Zamówienia, jak również posiada dostęp do historii swoich Zamówień.
 2. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta poprzez podanie  w Formularzu Rejestracji wymaganych danych osobowych, tj.: loginu i hasła, zaakceptowania wymaganych oświadczeń oraz potwierdzenia przez Klienta utworzenia Konta. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Klienta poprawności danych osobowych w Formularzu Rejestracji, na podany w nim adres e-mail kontakt@salanagodziny.pl prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie przez Klienta założenia Konta.
 3. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 4. Logowanie do Konta jest możliwe po podaniu przez Klienta indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła Klient ma możliwość skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Hasło może zostać zmienione również samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Konta, po dokonaniu Logowania.
 5.  Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Dostawcy za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wskazanych w pkt. II.3. Konto zostanie usunięte przez Dostawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

Wybór sali i daty rezerwacji

 1. Rezerwację sali można dokonać za pośrednictwem Strony internetowej się pod linkiem: https://salanagodziny.pl/rezerwacje.
 2. Rezerwację sali należy wykonać w następujący sposób: 
  1. po wejściu do na zakładkę do rezerwacji sali przedstawiony jest formularz do dokonania rezerwacji sali.
  2. Klient może dokonać wyboru sal, rodzaju wynajmu, terminu, godzin rezerwacji poprzez wybór przedstawiony w okienku do rezerwacji
  3. po dokonaniu wyboru w zakresie rodzaju sali, rodzaju wynajmu, daty i godzin rezerwacji, należy uzupełnić dane niezbędne do złożenia zamówienia

SKŁADANIE ZAMWIEŃ W SKLEPIE I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. W przypadku informowania Klienta o obniżeniu ceny Produktu, w sekcjach cenowych interfejsów Sklepu, na kartach Produktów uwidoczniona jest również najniższa cena tego Produktu, obowiązująca w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki lub też – jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – najniższa cena tego Produktu obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 3. Dostawca wystawia faktury.
 4. Dostawca zobowiązuje się umożliwić wynajęcie sal zgodnie z umową w rozumieniu art. 43b ustawy o prawach konsumenta tj.takie, których opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i aktualność odpowiadają opisowi zamieszczonemu na Stronie internetowej, nadają się co celów, do których zazwyczaj używa się tego rodzaju sal, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk oraz występują w takiej ilości i mają takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla usług tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter usługi.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z sal oferowanych przez Dostawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 6. Przeglądanie sal dostępnych w Sklepie nie wymaga założenia Konta.
 7. Złożenie Zamówienia w Sklepie możliwe jest zarówno po założeniu Konta, jak i bez zakładania Konta, po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych, kontaktowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 8. Klient w toku korzystania z Sklepu za pośrednictwem Konta, w tym w szczególności przy składaniu Zamówienia, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w Formularzu Rejestracji danych, niezbędnych do realizacji Zamówienia lub wystawienie faktury.
 9. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta założenia Konta, nabywa on prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Dostawcę, w szczególności do nabywania dostępnych aktualnie w Sklepie usług wynajęcia sal. Z tą samą chwilą pomiędzy Dostawcą a Klientem zawierana jest umowa o korzystanie ze Sklepu.
 10. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1.  wejść w zakładkę do rezerwacji (https://salanagodziny.pl/rezerwacje);
  2. wybrać salę będący przedmiotem Zamówienia, a następnie rodzaj rezerwacji, dodatki, termin i godziny rezerwacji. kliknąć przycisk „Dalej”;
  3.  wypełnić dane osobowe niezbędne do Zamówienia;
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”;
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 11. Dostawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności w Sklepie za pośrednictwem serwisu imoje:
   1. płatności elektroniczne w formie BLIK i Przelewów online za pośrednictwem; 
    • Płać z ING [ING Bank Śląski]
    • mTransfer [mBank]
    • Przelew24 [Santander Bank Polska]
    • Pekao24Przelew [Pekao]
    • Płacę z Inteligo [Inteligo / PKO BP]
    • Płacę z iPKO [PKO BP]
    • VeloBank [getin]
    • Płacę z Noble Bank [Noble Bank]
    • Credit Agricole e-przelew [Crédit Agricole]
    • Płacę z Alior Bankiem [Alior Bank]
    • Bank Nowy BFG [Bank Nowy BFG]
    • Millennium – płatności internetowe [Millennium Bank]
    • Przelew z Citi Handlowy [Citi Handlowy]
    • Płać z BOŚ [BOŚ Bank]
    • Płacę z BNP Paribas [BNP Paribas]
    • Pocztowy24 [Bank Pocztowy]
    • Płacę z Plus Bank [Plus Bank]
    • Bank Spółdzielczy [Bank Spółdzielczy]
    • Bank Spółdzielczy w Brodnicy [Bank Spółdzielczy w Brodnicy]
    • nestPrzelew [Nest Bank]
   2. karta płatnicza tj. Karty płatnicze 3DS, Apple Pay, Google Pay, Visa Mobile;
   3. płatności odroczone za pośrednictwem:
    • Płatność PayPo,
    • Płatność Twisto
    • Płatność PragmaGO 
   4. przelew bankowy.
 12. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot płatności dokonywany jest z wykorzystaniem tego samego kanału, którym została dokonana płatność, chyba że Klient zgodził się na inną formę dokonania zwrotu płatności, co nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 13. W przypadku, gdy Klient wyraził chęć otrzymania faktury VAT, jest ona doręczana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem realizacji Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 14. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie rachunku, faktury lub faktury bez VAT, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w zamówieniu lub też dołączony do wysyłanej przesyłki. Klient może zgłosić chęć otrzymania faktury lub rachunku od razu przy zamówieniu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta bez konieczności posiadania Konta.
 2. W celu skorzystania z Usługi Klient powinien podać prawidłowe, aktualne i oznaczone przez Dostawcę jako wymagane dane osobowe, za pośrednictwem dedykowanego okna dialogowego (formularza) znajdującego się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFkKgizNxkfejM_8Kos6LDkSj24IgIOvsl6C0ayRPEQbsnxw/viewform?usp=send_form.
 3. Usługa jest nieodpłatna, a umowa o świadczenie tej Usługi jest zawierana każdorazowo z chwilą wysłania przez Klienta wiadomości do Dostawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza.
 4. Umowa o świadczenie Usługi ulega rozwiązaniu z chwilą jej wykonania (wysłania wiadomości) i nie wymaga dodatkowych oświadczeń ani ze strony Dostawcy, ani ze strony Klienta.

OPINIE I KOMENTARZE

 1. Usługa ta umożliwia Klientowi zamieszczenie opinii o Produkcie.
 2. Umowa o świadczenie tej Usługi zawierana jest pomiędzy Dostawcą  a Klientem wraz z zamieszczeniem Komentarza i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta./ Umowa o świadczenie tej Usługi obowiązuje przez okres korzystania przez Klienta z formularza do zamieszczania Komentarzy.
 3. Dostawca umożliwia dostęp do wystawionych przez Klientów Komentarzy każdej osobie przeglądającej Stronę Internetową i Sklep, bez konieczności Logowania. 
 4. Upublicznieniu podlegają wszystkie wystawione Komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne, bez ingerowania w ich treść – przy czym usuwane są w miarę możliwości Komentarze wulgarne, naruszające prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste oraz ochronę danych osobowych albo w inny sposób łamiące obowiązujące przepisy prawa.
 5. Komentarze nie są sponsorowane, a za wystawienie Komentarza Klient nie otrzymuje żadnych dodatkowych korzyści.
 6. z Usługi wystawienia Komentarza może korzystać nieodpłatnie każdy Klient, bez konieczności posiadania Konta.
 7. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby Komentarze o Produktach pochodziły wyłącznie od Klientów, którzy nabyli dany Produkt lub z niego korzystali. Z tego względu Komentarz wystawić może wyłącznie Klient, który:
 • posiada aktywne Konto, dokonał Logowania, a z historii jego Zamówień wynika, że nabył dany Produkt
 • po zrealizowaniu Zamówienia otrzymał na podany adres mailowy link do wystawienia Komentarza i za jego pomocą wystawił Komentarz
 • skorzysta z systemu ankiet potransakcyjnych 
 • weryfikowanie imienia i nazwiska autora komentarza na liście Klientów,
 • przed wystawieniem Komentarza podał numer Zamówienia, które obejmowało dany Produkt.

NEWSLETTER

 1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na newsletter (“Newsletter”).
 2. Zapis na newsletter może być dokonany w trakcie składania zamówienia Produktu w Sklepie, a także bezpośrednio na Stronie Internetowej w formularzu zapisu na newsletter.
 3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Internetowej, kliknięciu przycisku “Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, a usługa ta jest świadczona do momentu rezygnacji z Newslettera.
 5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link rezygnacyjny/anulujący subskrypcję, który dostępny jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.
 6. Aby ponownie dodać się do Newslettera, po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt. 2 i 3 powyżej.

REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Produktu. 
 2. Klient może zgłosić reklamację do Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji mailowo na adres: kontakt@salanagodziny.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail Klienta bądź korespondencyjny, na który Dostawca ma udzielić odpowiedzi na reklamację, nazwa firmy w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. 
 4. Dostawca zastrzega prawo pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji, które nie spełniają warunków określonych w ust. 3, w szczególności, gdy podane informacje nie pozwalają na identyfikację Klienta bądź skontaktowanie się z nim w celu wyjaśnienia reklamacji. 
 5. Dostawca rozpatruje zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia. 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz rozstrzygania sporów, tj.:
 • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (europejska platforma internetowego rozstrzygania sporów); 
 • Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Angelika Stawowy.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności: https://salanagodziny.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W związku z korzystaniem z płatności online, w związku z realizacją płatności, podmiot ten staje się odrębnym administratorem danych osobowych Klienta. 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Treści Cyfrowe są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym.
 2. Autorskie prawa majątkowe do Treści Cyfrowych przysługują Dostawcy, zaś autorskie prawa osobiste – autorom.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu oraz jego Produktów, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Diostawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Dostawca  zawarła stosowne umowy. 
 4. Zabronione jest kopiowanie, jak również inne formy korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Dostawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Dostawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.